Klauzula RODO

  1. BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 00176672, REGON: 008412096, NIP: 5841021859., oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych będących kontrahentami przedsiębiorstwa, osób fizycznych reprezentujących kontrahenta przedsiębiorstwa oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako osoby do kontaktu/osoby odpowiedzialne za wykonanie zawartej Umowy.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług brokerskich.
  3. BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Sp. z o.o. będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, dokumenty identyfikujące pojazd mechaniczny, dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami mechanicznymi, funkcja zawodowa, informacje o stanie majątkowym, a także dane dotyczące zdrowia.
  4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą zakłady ubezpieczeń działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia przez BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Sp. z o.o. czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w związku z zawartą Umową, a także przez okres 10 lat począwszy od dnia zakończenia współpracy w tym zakresie.
  7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.