Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń – brokerze ubezpieczeniowym

Wypełniając obowiązki nałożone przez przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2486) informujemy, że:

 • Nazwa brokera (firma, pod którą wykonywana jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń):

 BAK BROKER Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (BAK Broker Sp. z o.o.)

 • Adres siedziby:
 1. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176672. Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN opłacony w całości.

 • Rodzaj wykonywanych czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń

BAK Broker Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym. Wykonuje czynności w imieniu i na rzecz Klienta. Prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń co oznacza, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej udziela Klientowi porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady.

 • Numer wpisu do rejestru brokerów:

Bak Broker Sp. z o.o. posiada zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. o numerze 1078/02; nr KRS 000176672.

 • Adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny:

https://rpu.knf.gov.pl

 • Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów:

Sprawdzenie wpisu do rejestru możliwe jest na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po wypełnieniu formularza elektronicznego. Należy w nim podać żądane dane, szczególnie te, które identyfikują poszukiwany podmiot. Sprawdzenie wpisu do rejestru jest także możliwe w siedzibie Urzędu pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.

 • Informacja o posiadanych akcjach zakładów ubezpieczeń:

BAK Broker Sp. z o.o. informuje, że nie posiada akcji albo udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu oraz żaden zakład ubezpieczeń nie posiadana akcji ani udziałów BAK Broker Sp. z o.o. uprawniających do co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej:

BAK Broker Sp. z o.o. w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej otrzymuje wynagrodzenie, nazywane kurtażem brokerskim, jako prowizję dowolnego rodzaju uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

 • Informacja o możliwości złożenie reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

Wszelkie zastrzeżenie dotyczące usług BAK Broker Sp. z o.o. można zgłaszać:

 • pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481, z późn, zm) na adres: BAK Broker Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot
 • telefonicznie na numer (058) 345-53-17
 • osobiście w siedzibie BAK Broker Sp. z o.o. BAK Broker Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bakbroker.pl

Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna na stronie internetowej www.bakbroker.pl

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAK Broker Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 4/1,
81-827 Sopot.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych, realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo, w tym szczególnie przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz.2486), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1 000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

BAK Broker Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, od którego może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące operacji, które Administrator wykonuje na danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres a.raszuk@bakbroker.pl lub wysyłając korespondencję na adres: BAK Broker Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 4/1, 81-827 Sopot.

Jeśli BAK Broker Sp. z o.o. uzyskał od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres Inspektora Ochrony Danych podany powyżej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej www.bakbroker.pl

 

 

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.