book-big

Nasza oferta

oferta1Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Jej podstawowy zakres obejmuje :

 1. ocenę ryzyka, w tym także przygotowanie audytu ubezpieczeniowego ;

 2. analizę istniejącego programu ubezpieczeniowego pod względem optymalizacji kosztów, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz jego restrukturyzację;

 3. opracowanie indywidualnego programu ubezpieczenia;
  Programy ubezpieczeniowe dopasowujemy do specyfiki działalności wielkości firmy oraz indywidualnych wymagań i możliwości finansowych klienta.
  Uwzględniają one techniczne aspekty ubezpieczeń, takie jak: udziały własne, franszyzy, sublimity i postanowienia szczególne. Proponowane przez nas programy ubezpieczeniowe (majątkowe i na życie) oparte są na szczególnych warunkach ubezpieczenia, zawierających szereg klauzul brokerskich rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej i zwiększających bezpieczeństwo Klienta. Ich kształt pozwala na dynamiczne dopasowywanie pod kątem procesów zachodzących w rozwoju działalności klientów.

 4. reprezentowanie Klienta w kontaktach i negocjacjach z ubezpieczycielami;

 5. doradztwo przy wyborze zakresu ubezpieczenia i ubezpieczyciela ;
  Udzielamy porady na piśmie oparte na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczających do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia Niezależnie od naszej rekomendacji , ostatnie, decydujące słowo w kwestii zakresu ubezpieczenia należy do Klienta. Przed ostatecznym wyborem ubezpieczyciela prowadzimy negocjacje, które mają na celu zmniejszenie wysokości składki i uzyskanie optymalnego pokrycia ubezpieczeniowego.

 6. pośrednictwo w zawarciu stosownych umów

 7. bieżącą obsługę umów – administrowanie umowami , monitorowanie terminów płatności oraz zmian w mieniu Klienta, zmiany zakresu ubezpieczeń itp.

 8. pomoc i wsparcie w procesie likwidacji szkód;

 9. pomoc i organizowanie zamówień w oparciu o prawo zamówień publicznych ;

 10. monitorowanie rynku ubezpieczeniowego zarówno pod względem finansowym jak i wprowadzanych nowych produktów ubezpieczeniowych .

Zaufanie Zleceniodawców zdobywamy rzetelną pracą i zaangażowaniem. Indywidualnie podchodzimy do problemów każdego z nich. Jakość naszej pracy przekona Państwa, podobnie jak dotychczasowych Klientów, do długookresowej współpracy z naszą spółką.

Przyjmujemy pełną odpowiedzialności za ochronę ubezpieczeniową Klienta.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną.

Programy ubezpieczeń są pochodną wiedzy i wieloletnich doświadczeń pracowników BAK BROKER oraz ich ścisłej współpracy z Klientem. Obejmują m.in.:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz ryzyka dewastacji
- ubezpieczenie utraty zysków na skutek przerwy w działalności gospodarczej w następstwie szkody wynikłej ze zdarzenia losowego (business interruption),
- ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych i elektrycznych)
- ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych oraz transportowych,
- ubezpieczenia finansowe (kredytu kupieckiego oraz gwarancje)
- ubezpieczenia zdrowotne oraz grupowe ubezpieczenia na życie,
- pracownicze programy emerytalne

Otrzymają Państwo atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.