gda-big

Kim jest broker

kjmBroker jest niezależnym pośrednikiem, działającym wyłącznie w interesie i w imieniu klienta (ubezpieczającego) a nie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) . Rola jaką pełni broker w relacjach KLIENT – UBEZPIECZYCIEL często określana jest mianem „adwokata ubezpieczeniowego”.

Brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. (Dz. U. Nr 124 z dnia 22.05.2003 r. Rozdz. 3 art. 20). BAK BROKER posiada zezwolenie nr – 1078/2002 z dnia 16 stycznia 2002 roku.

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (Dz. U. Nr 124 z dnia 22.05.2003 r. Rozdz. 3 art. 22.1). Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej na sumę 1 875 927 Euro na wszystkie zdarzenia, oraz 1 250 618 Euro na jedno zdarzenie, co stanowi dla Klienta dodatkową gwarancję bezpieczeństwa korzystania z naszych usług .

Działamy na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od klienta.
Odpowiedzialność brokera wobec klienta reguluje zarówno precyzyjna umowa jak i stosowne przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym r. Dz. U. Nr 124 poz. 1154 (z późniejszymi zmianami).

Broker jest obowiązany wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia. Czynnościami brokerskimi (zgodnie z art. 4 ustawy) są te, które wykonuje on w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Jest więc oczywiste, że broker w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez klienta działa z poszanowaniem jego interesów.

Korzystanie z usług brokera nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów ponieważ nasze wynagrodzenie rozliczane jest pomiędzy nami a ubezpieczycielem.

Nie powoduje to wzrostu składki ponieważ ubezpieczyciel zamiast płacić prowizję swojemu agentowi, płaci ją , niezależnemu od niego , brokerowi. Korzystanie z usług brokera powinno wręcz wpływać na wynegocjowanie niższych stawek ubezpieczeniowych płaconych przez Klienta, przy jednoczesnym polepszeniu i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Doświadczenie nasze wskazuje, iż nie zdarza się by udział brokera powodował podniesienie składki . Zresztą broker, wykonując samodzielnie analizę ryzyka, obniża również koszty administracyjne ubezpieczyciela.

Broker wysyła zapytania ofertowe do wielu ubezpieczycieli w efekcie otrzymuje rzeczywiście najkorzystniejsze rozwiązania dostępne na całym rynku, a nie tylko w ramach jednego zakładu ubezpieczeń. Staramy się przy tym podtrzymywać dobre stosunki Klienta z jego dotychczasowymi ubezpieczycielami.